Profesjonalny Test Flotowy SKFS składa się trzech etapów i trwa łącznie 10 miesięcy. Część teoretyczna PTF SKFS rozpoczyna się w lutym b.r. Auta do testu nominowane są na podstawie zestawienia przygotowanego przez Partnera Merytorycznego projektu – SAMAR Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego.

Zestawienie przygotowane przez Instytut SAMAR obejmuje 15 samochodów na każdy segment najczęściej kupowanych przez Klientów instytucjonalnych w Polsce w IV kwartale roku poprzedzającego test i I kwartale roku w którym odbywa się dana edycja testu. Nominację do udziału w Teście otrzymuje 10 samochodów z każdego segmentu. Kapituła może uwzględnić również po dwie nominacje w każdym segmencie w ramach tak zwanych „dzikich kart”na podstawie wniosku członków SKFS lub Importera. Ostateczną decyzję dotyczącą liczby  testowanych segmentów, kategorii oraz ilości nominowanych pojazdów podejmuje Kapituła. W teście udział biorą pojazdy w analogicznej wersji wyposażenia.

Co roku powoływana jest Kapituła PTF SKFS, którą tworzą członkowie SKFS. Jej zadaniem jest m.in. określenie rodzaju nadwozia oraz napędu pojazdów, jakie mają wziąć udział w teście, przygotowanie trasy jazd testowych.